Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowa ulga sponsoringowa mająca być zachętą dla przedsiębiorców do wspierania finansowego kultury i sportu.

Kogo dotyczy ulga?

Ulga może dotyczyć praktycznie każdego przedsiębiorcy. Mogą z niej korzystać zarówno osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jak i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. W tym drugim przypadku ustawa o CIT wymaga jednak, by podatnik uzyskiwał przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Ulga przeznaczona jest zatem dla podatników:

PIT – podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach według skali podatkowej i podatkiem liniowym;

CIT – podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Na czym polega ulga?

Wprowadzana ulga pozwala przedsiębiorcom odliczyć od podstawy opodatkowania 50% wydatków, stanowiących koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, poniesionych między innymi na działalność sportową. Warto pamiętać, że kwota odliczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika odpowiednio z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (CIT) oraz pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT). W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów (100% – koszt uzyskania przychodów, 50% – odliczenie w ramach ulgi).

Na jakie koszty obowiązuje ulga?

W ramach ulgi sponsoringowej, odliczeniu podlegać będą koszty poniesione na finansowanie działalności sportowej, tj. koszty finansowania:

1) klubu sportowego, niedziałającego w celu osiągnięcia zysku, na realizację celów obejmujących zakup sprzętu, pokrycie kosztów organizacji zawodów lub uczestnictwa w nich, pokrycie kosztów korzystania z obiektów oraz finansowanie stypendiów sportowych;

2) stypendium sportowego, przyznawanego przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej;

3) imprezy sportowej, która nie jest imprezą masową (według ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) – zasadne jest, aby podatnik każdorazowo potwierdzał u organizatora, jaki jest charakter imprezy, którą zamierza wesprzeć.

W ramach ulgi sponsoringowej, przedsiębiorcy uzyskają zatem możliwość dodatkowego odliczenia wydatków (stanowiących po ich stronie koszty uzyskania przychodów), poniesionych na tak rozumianą działalność sportową. Ma to zachęcić przedsiębiorców m.in. do współpracy z klubami sportowymi, a tym ostatnim ułatwić pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność.

Ważne jest, by jednoznacznie określić, kto i na co otrzyma od podatnika określone finansowanie.

Dla kogo finansowanie?

W przypadku klubu sportowego, finansowany może być wyłącznie taki klub, który nie działa w celu osiągnięcia zysku. Są to kluby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także takie, które taką działalność prowadzą, lecz nie jest ona głównym lub jednym z głównych celów działania, a jedynie środkiem umożliwiającym prowadzenie głównej działalności.

Ulga w praktyce

W praktyce skorzystanie z ulgi będzie oznaczać, że przedsiębiorca współpracujący z klubem sportowym, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczając na działalność tego klubu 20 tys. zł i opłacając podatek liniowy według 19% stawki, w podatku PIT zyskuje 3 800 zł (19% x 20 tys. zł) z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz dodatkowo 1 900 zł (19% x 10 tys. zł) z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca zyskuje zatem 5 700 zł.

Współpracująca z PZPN firma audytorsko-doradcza KPMG na przykładach przedstawiła możliwości skorzystania z ulgi.

PRZYKŁAD 1 – Podatnik CIT sponsorujący lokalny klub sportowy

Stan faktyczny

Spółka X zdecydowała się na wsparcie lokalnego klubu sportowego, niedziałającego w celu osiągnięcia zysku, poprzez podpisanie z nim umowy sponsoringowej. W ramach przedmiotowej umowy, Spółka wypłaci klubowi 1 000 000 zł, w zamian za co jej logo będzie widniało na koszulkach wspieranego klubu.

Świadczenie wykonywane przez klub (tj. usługi reklamowe) podlega, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT.

Możliwość skorzystania z ulgi

Wydatki poniesione na tego rodzaju sponsoring Spółka X będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów (19% * 1 000 000 zł = 190 000 zł).

Dodatkowo, 50 proc. przedmiotowych kosztów Spółka X odliczy od podstawy opodatkowania, w ramach ulgi sponsoringowej (19% * 0,5 * 1000 000 zł = 95 000 zł) – przy założeniu, że kwota odliczenia nie przekroczy kwoty dochodu uzyskanego przez Spółkę X z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, zaś klub przeznaczy otrzymane finansowanie na cele wskazane w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie.

Tym samym, w efekcie przekazania klubowi sportowemu kwoty 1 000 000 zł w ramach umowy sponsorskiej, realne obciążenie podatkowe Spółki X ulegnie obniżeniu o 285 000 zł.

PRZYKŁAD 2 – Podatnik CIT finansujący stypendium sportowe

Stan faktyczny

Spółka Y zdecydowała się na wsparcie młodych talentów sportowych w swoim mieście. W tym celu, Spółka Y podjęła decyzję o sfinansowaniu stypendiów sportowych dla piłkarzy przygotowujących się do młodzieżowego turnieju piłki nożnej, w łącznej wysokości 300 000 zł.

Stypendia zostały przyznane poszczególnym zawodnikom przez właściwy urząd miasta.

W ramach podpisanej z urzędem miasta umowy, informacja o finansowaniu przez Spółkę Y stypendiów dla młodych piłkarzy ma znaleźć się na stronie internetowej urzędu miasta oraz we wszelkich relacjach z młodzieżowego turnieju piłki nożnej.

Świadczenie wykonywane w tym zakresie przez urząd miasta (tj. usługi reklamowe) podlega, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT.

Możliwość skorzystania z ulgi

Biorąc pod uwagę, iż finansowanie stypendiów ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki Y w mediach, wydatki poniesione na finansowanie stypendiów powinny stanowić po stronie Spółki koszty uzyskania przychodów (19% * 300 000 zł = 57 000 zł).

Dodatkowo, 50 proc. przedmiotowych kosztów Spółka Y będzie mogła odliczyć od podstawy opodatkowania, w ramach ulgi sponsoringowej (19% * 0,5 * 300 000 zł = 28 500 zł) – przy założeniu, że kwota odliczenia nie przekroczy kwoty dochodu uzyskanego przez Spółkę Y z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, zaś stypendium jest przyznawane za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwia przygotowanie się do imprezy sportowej.

Tym samym, w efekcie przekazanej przez Spółkę Y kwoty 300 000 zł na finansowanie stypendiów sportowych, realne obciążenie podatkowe Spółki Y ulegnie obniżeniu o 85 500 zł.

PRZYKŁAD 3 – Podatnik PIT sponsorujący imprezę sportową

Stan faktyczny

Pan Z, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, postanowił wesprzeć organizację młodzieżowego turnieju piłkarskiego w swoim mieście. W tym celu podpisał umowę sponsorską, na mocy której wypłaci organizatorowi turnieju 50 000 zł, w zamian za reklamę jego usług podczas trwania turnieju (np. logotyp na bandach stadionu).

Organizowany turniej nie ma charakteru masowej imprezy sportowej w rozumieniu przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (co wymaga każdorazowej weryfikacji z organizatorem takiego wydarzenia).

Świadczenie wykonywane przez organizatora imprezy sportowej (tj. usługa reklamowa) podlega, co do zasady, opodatkowaniu VAT.

Możliwość skorzystania z ulgi

Wydatki poniesione na tego rodzaju sponsoring Pan Z będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów (19% * 50 000 zł = 9 500 zł).

Dodatkowo, 50 proc. przedmiotowych kosztów Pan Z odliczy od podstawy opodatkowania, w ramach ulgi sponsoringowej (19% * 0,5 * 50 000 zł = 4 750 zł) – przy założeniu, że kwota odliczenia nie przekroczy kwoty dochodu Pana Z z pozarolniczej działalności gospodarcze.

Tym samym, w efekcie przekazania kwoty 50 000 zł na organizację imprezy sportowej (niemającej charakteru masowego), realne obciążenie podatkowe Pana Z ulegnie obniżeniu o 14 250 zł.